Gwaith y Cyngor

Nodau Cyngor Tref yr Wyddgrug

 • Hyrwyddo a chynrychioli barn ac uchelgeisiau’r gymuned yn lleol, sirol, rhanbarthol a chenedlaethol
 • Gwasanaethu’r rhai sy’n byw ac yn gweithio yn yr Wyddgrug a’r rhai sy’n ymweld â’r dref
 • Hyrwyddo’r Wyddgrug fel lle i fyw, gweithio, buddsoddi ac ymweld
 • Darparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon sy’n rhoi gwerth am yr arian a gwella’r gwasanaethau hynny yn ôl yr angen
 • Ymdrechu i wella ansawdd bywyd holl drigolion yr Wyddgrug

Er mwyn taro’r nodau hyn, mae Cyngor Tref yr Wyddgrug wedi cytuno ar yr amcanion canlynol

 • Ymgynghori â’r gymuned i benderfynu ar ei uchelgeisiau at y dyfodol
 • Hyrwyddo bywiogrwydd a hyfywedd yr Wyddgrug
 • Hybu, a chyfranogi mewn, gwaith partneriaeth ac asiantaeth gyda’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i gyflawni gwasanaethau o safon ymhob maes er lles yr Wyddgrug a’i thrigolion ac ymwelwyr
 • Hyrwyddo polisïau cynaliadwy sy’n ymdrechu i wella’r amgylchedd er mwyn diwallu anghenion trigolion ac ymwelwyr heddiw a’r dyfodol
 • Cynorthwyo creu cymuned ofalgar a chynhwysol yn gymdeithasol sy’n cynnwys holl drigolion ac sy’n ceisio datblygu eu ffyniant, gwybodaeth a dealltwriaeth a chydweithrediad pawb
 • Ymdrechu i gael amgylchedd dymunol, glân a diogel
 • Cyflenwi gwasanaethau o safon sy’n rhoi gwerth am yr arian ac adolygu’r gwasanaethau hynny’n rheolaidd
 • Cefnogi grwpiau gwirfoddol lleol sy’n ceisio cynorthwyo trigolion ac ymwelwyr â’r Wyddgrug

Pwyllgorau

I gynorthwyo rheoli busnes Cyngor Tref yr Wyddgrug sefydlwyd pump o bwyllgorau. Mae gan bwyllgorau’r Fynwent, Cynllunio a Thwristiaeth bwerau dirprwyedig i weithredu heb gyfeirio at Gyngor y Dref. Mae penderfyniadau’r Is-bwyllgor Archwiliadau a’r pwyllgor Personél yn gorfod cael cydsyniad Cyngor y Dref cyn bod modd eu gweithredu.

Yr Is-bwyllgor Polisi ac Archwiliadau – sy’n gyfrifol am adolygu adroddiadau’r Archwilwyr Mewnol ac Allanol ac ystyried polisïau ariannol ac eraill Cyngor y Dref. Aelodau’r Is-bwyllgor Archwiliadau yw’r Cynghorwyr: Haydn Bateman, Bob Gaffey, Geoff Matthias, Anthony Parry a Phil Thomas.

Pwyllgor y Fynwent – sydd â phwerau dirprwyedig i reoli Mynwent yr Wyddgrug a phennu polisïau claddu Cyngor Tref yr Wyddgrug. Aelodau Pwyllgor y Fynwent yw’r Cynghorwyr: Chris Bithell, Bob Gaffey, Geoff Collett, Carol Heycocks, Geoff Matthias ac Andrea Mearns.

Y Pwyllgor Personél – sy’n gyfrifol am ystyried materion personél a chyflwyno adroddiadau i Gyngor y Dref. Aelodau’r Pwyllgor Personél yw’r Maer a’r Dirprwy Faer gyda’r Cynghorwyr: Haydn Bateman, Geoff Collett a Bryan Grew.

Y Pwyllgor Cynllunio – mae gan bwerau dirprwyedig i ymateb i geisiadau cynllunio sy’n codi rhwng cyfarfodydd Cyngor y Dref. Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio yw’r Cynghorwyr: Bryan Grew, Bob Gaffey, Andrea Mearns, Karen Hodgkinson, Carol Heycocks a Gareth Williams.

Pwyllgor y Gymuned, Datblygu ac Adfywio – sydd â phwerau dirprwyedig i ddelio â materion fel cystadleuaeth Yr Wyddgrug yn ei Blodau, darparu basgedi crog ac arddangosfeydd blodeuol a materion eraill yn ymwneud ag amgylchedd a delwedd y dref. Aelodau’r Pwyllgor Twristiaeth yw’r Cynghorwyr: Richard Brookes, Chris Bithell, Geoff Collett, Andrea Mearns, Karen Hodgkinson a Phil Thomas.

Pwyllgor Cittaslow Yr Wyddgrug – sydd â chyfrifoldeb dros ddilyn y cynlluniau gweithredu i wella ansawdd bywyd trigolion, masnachwyr ac ymwelwyr. Mae holl aelodau Cyngor y Dref yn cefnogi Cittaslow Yr Wyddgrug. Mae modd cyfethol unrhyw unigolyn arall â diddordeb, boed yn cynrychioli grwp neu beidio, i’r pwyllgor gyda hawliau pleidleisio.

Y Panel Adolygu Cymorth Ariannol – sydd â chyfrifoldeb dros benderfynu a yw ceisiadau am gymorth ariannol yn cyrraedd meini prawf y Cyngor. Aelodau’r Panel Adolygu Cymorth Ariannol yw’r Cynghorwyr: Richard Brookes, Carol Heycocks, Gareth Williams ac Anthony Parry.

Panel Gwobrau Cymunedol – sydd â chyfrifoldeb dros adolygu enwebiadau Cyngor y Dref ar gyfer ‘Gwobrau Cymunedol Sid Matthews’ a gwneud argymhellion. Aelodau’r Panel Gwobrau Cymunedol yw’r Cynghorwyr: Richard Brookes, Bryan Grew, Anthony Parry a Gareth Williams.

Aelodau Pwyllgor Cyngor Ieuenctid a Phlant yw’r Maer, y Dirprwy Faer a’r Chynghorwyr: Chris Bithell, Gareth Williams ac Andrea Mearns.

Yn rhinwedd eu swyddi mae’r Maer a’r Dirprwy Faer yn aelodau o Bwyllgor y Fynwent, y Pwyllgor Datblygu ac Adfywio Cymunedol a’r Pwyllgor Cynllunio.

Sefydliadau ac ysgolion
Mae Cynghorwyr Tref yr Wyddgrug yn cynrychioli Cyngor y Dref yn y sefydliadau ac ysgolion lleol canlynol:

Pwyllgor Cyswllt Alyn Works – y Cynghorwyr Bob Gaffey, Geoff Matthias, Brian Lloyd a Karen Hodgkinson.
Cymdeithas Gymunedol Daniel Owen – y Cynghorwyr Geoff Collett a Bob Gaffey. Pwyllgor Grosvenor Hall (Clwb Darby & Joan yr Wyddgrug) – y Cynghorydd Richard Brookes.
Pwyllgor Rheoli Band Cyngerdd Tref yr Wyddgrug – gwag.
Un Llais i Gymru – y Cynghorwyr Richard Brookes a Bryan Grew.
Pwyllgor Rheoli Parkfields – y Cynghorydd Andrea Mearns.
Yr Heddlu a’r Gymuned / Cynghorwyr Sir – y Cynghorydd Brian Lloyd

Cyrff Llywodraethol Ysgolion
Ysgol Gynradd Gatholig Dewi Sant – gwag
Ysgol Bryn Coch – y Cynghorydd Geoff Collett
Ysgol Bryn Gwalia – y Cynghorydd Geoff Matthias