Swyddi

Cyngor Tref yr Wyddgrug

 SWYDDOG BUSNES AC ADFYWIO

22.5 awr yr wythnos (yn gyffredinol dros 3 diwrnod)
SCP 31 – 34 (£28,785 - £31,371) ar sail cyfran
Contract Parhaol
Mae Cyngor y Dref eisiau penodi rhywun brwdfrydig gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol fel Swyddog Busnes ac Adfywio.
Diben y swyddogaeth yw cynnal a gwella ansawdd a hyfywedd Canol Tref yr Wyddgrug i holl ddefnyddwyr trwy weithredu fel cydgysylltydd a chatalydd ac annog cydweithredu rhwng rhanddeiliaid allweddol a sicrhau hyrwyddo’r Wyddgrug fel lle delfrydol ar gyfer siopa, twristiaeth, byw a gweithio.
Cyfrifoldebau allweddol:
Cyfrannu at ddatblygu a chyflawni cydweledigaeth ar gyfer yr Wyddgrug ac ymgymryd â mentrau penodol i wella atyniad, hygyrchedd, hyfywedd economaidd a diogelwch cyffredinol y dref;
Hyrwyddo cyfleoedd datblygu ac ailddatblygu’r Wyddgrug at y dyfodol, prosiectau sy’n gwella neu’n hybu Canol y Dref a materion rheoli arferol sy’n effeithio ar y Dref;
Nodi a gwneud cais am fentrau cyllid newydd i weithredu’r cyfleoedd hyn;
Gwella cyfathrebu rhwng darparwyr a defnyddwyr gwasanaethau a chyfleusterau Canol Tref yr Wyddgrug;
Cydgysylltu adnoddau a buddiannau holl randdeiliaid i wella ansawdd, atyniad a llwyddiant yr Wyddgrug;
Gwella profiad ac amgyffred defnyddwyr o Ganol Tref yr Wyddgrug.
Mae rhagor o fanylion am ofynion y swydd hon i’w cael oddi wrth Samantha Roberts, Neuadd y Dref, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1AB (Rhif Ffôn 01352 758532) neu yn www.moldtowncouncil.org.uk
Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd ceisiadau yw 1 Chwefror 2019.

 /Mold-Welsh/UserFiles/Files/Business Regeneration Officer Person Spec Nov 18 W.docx

 /Mold-Welsh/UserFiles/Files/Job Application form W.docx