Yr Wyddgrug Yn Llwyr’ Cynllun Talebau Siopa’n Lleol Yr Wyddgrug

Mae cynllun talebau Siopa’n Lleol ‘Yr Wyddgrug Yn Llwyr’ yn fenter newydd sbon a drefnwyd ac a reolir gan Gyngor Tref yr Wyddgrug mewn ymateb i’r heriau enfawr digynsail i wead ein Tref a’n Cymuned yn sgil y coronafeirws. Ar adegau fel hyn rhaid i ni gydweithio gyda’n hysbryd cymunedol cryf er lles yr Wyddgrug.

Nod taleb Siopa’n Lleol Cyngor Tref yr Wyddgrug yw denu pobl yn ôl i’r dref, i siopa a gwario arian, rhoi hwb i’n heconomi lleol a dangos y fath amrywiaeth ryfeddol o siopau a gwasanaethau sydd yn yr Wyddgrug. Os yw busnesau lleol i barhau ar ôl y COVID-19, mae’r neges yn bwysicach nag erioed i’r gymuned siopa’n lleol a defnyddio gwasanaethau lleol. Edrychwch ar yr hyn sydd gan yr Wyddgrug i’w gynnig cyn gwario’ch arian oddi allan i’r dref.

"Pe bai pob oedolyn yn yr Wyddgrug yn gwario dim ond £5 yr wythnos yn eu siopau a busnesau lleol, yn lle ar-lein neu oddi allan i’r dref, byddai’n werth £2 filiwn yn uniongyrchol i’n heconomi lleol. Mae hyn yn golygu mwy o swyddi, gwell stryd fawr, economi cryfach a lle mwy dymunol i fyw ac ymweld." ffynhonnell ‘Totally Locally’

Unwaith y byddant yn cylchredeg bydd y talebau ar gael i’r cyhoedd eu prynu gan Gyngor y Dref naill ai at eu defnydd eu hunain neu fel taleb anrheg. Bydd modd cyfnewid y talebau am nwyddau neu wasanaethau mewn nifer o fusnesau lleol, eu defnyddio i dalu am siopa wythnosol, i’w prynu fel anrheg, mwynhau tipyn o faldod neu noswaith allan. Byddem hefyd yn annog busnesau yn yr Wyddgrug i ystyried eu prynu fel ‘bonws’ i’w gweithwyr.

Felly, sut mae’n gweithio….

1.    Busnesau / darparwyr gwasanaethau – mae angen i chi ddweud wrthym a ydych yn barod i dderbyn taleb Siopa’n Lleol Yr Wyddgrug.

Mae ymuno â’r cynllun am ddim ac yn hawdd – dim ond yn yr Wyddgrug neu’n masnachu yn y dref a llenwi ffurflen gofrestru. I gael rhagor o wybodaeth, telerau ac amodau a’r ffurflen gofrestru, e-bostiwch business@moldtowncouncil.org.uk

/Mold-Welsh/UserFiles/Files/Mold Vouchers letter to business Cym.pdf

llenwi ffurflen: /Mold-Welsh/UserFiles/Files/Registration form Business - Mold Voucher scheme cym final.pdf

/Mold-Welsh/UserFiles/Files/Registration form Business - Mold Voucher scheme cym final.docx 

Ffurflenni cofrestru wedi'u cwblhau erbyn 4 Medi 2020.

 


2.    Y gymuned leol – cadw golwg ar gyfryngau cymdeithasol i gynnig yn ein cystadlaethau fydd yn rhoi cyfle i chi ennill Talebau Siopa’n Lleol ‘Yr Wyddgrug Yn Llwyr’ (talebau i’w cyflwyno ar ôl llacio’r holl gyfyngiadau).

Ymuno â chronfa ddata e-bostio Cyngor Tref yr Wyddgrug i gael gwybod pryd fydd y talebau’n mynd ar werth, a chael newyddion a chlywed am achlysuron Cyngor Tref yr Wyddgrug (tua 1-4 e-bost y mis) hefyd. I ymuno, e-bostiwch events@moldtowncouncil.org.uk

Unwaith y bydd yn gweithredu bydd rhestr o fusnesau a darparwyr gwasanaethau’n cael ei hybu a gobeithiwn y bydd gymaint o fusnesau ag y bo modd yn cymryd rhan yn y cynllun. Trwy gymryd rhan byddant yn sicrhau bod yr holl arian yn aros yma yn yr Wyddgrug, a chyfleu fwy nag erioed bod angen i ni siopa’n lleol."