Cystadleuaeth yr Wyddgrug yn ei Blodau 2020

Mae cystadleuaeth yr Wyddgrug yn ei Blodau’n mynd yn rhithwir ac rydym eisiau i chi rannu eich ffotograffau prydferth o blanhigion, blodau neu greaduriaid a welwch yn eich gerddi yn ystod Gorffennaf, Awst a Medi 2020.

Cyngor Tref yr Wyddgrug sy’n trefnu Cystadleuaeth yr Wyddgrug yn ei Blodau ac mae’n agored i holl drigolion, busnesau, mudiadau a grwpiau yma yn yr Wyddgrug. Bydd cynnig buddugol yn cael ei ddewis bob mis gydag enillydd y gystadleuaeth at ei gilydd yn cael ei gyhoeddi ar ddiwedd mis Medi.

I gynnig yng nghystadleuaeth yr Wyddgrug yn ei Blodau rydym eisiau i chi dynnu ffotograph o rywbeth sy’n peri balchder i chi yn eich gardd neu iard gefn, boed yn llwyn neu ddysglau plannu blodeuol, creu gardd berlysiau, adeiladu tŷ trychfilod, perffeithio parth blodau gwyllt neu gynnal eich llain lysiau.

Cynigiwch nawr i ennill gwobrau gwych


 • bydd enillwyr misol yn cael gwerth £25 o Dalebau Yr Wyddgrug Yn Llwyr
 • bydd enillydd y gystadleuaeth at ei gilydd yn cael £100 o Dalebau Yr Wyddgrug Yn Llwyr

Cewch wario Talebau Yr Wyddgrug Yn Llwyr ym musnesau a siopau cyfrannog yr Wyddgrug.

Mae cynnig yn gyflym a rhwydd, dim ond cyflwyno un ffotograff a dynnwyd yn eich gardd yn ystod Gorffennaf, Awst neu Fedi 2020 a’i anfon i Gyngor Tref yr Wyddgrug cyn terfyn amser y mis. Gallwch gyflwyno uchafswm o un gwahanol ffotograff ymhob mis.


 • Mae cystadleuaeth mis Gorffennaf ar agor o 1 i 28 Gorffennaf
 • Mae cystadleuaeth mis Awst ar agor o 1 i 28 Awst
 • Mae cystadleuaeth mis Medi ar agor o 1 i 28 Medi

Cofiwch gynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost ynghyd â disgrifiad cryno o’ch ffotograff. Gallwch anfon cynigion gydag e-bost i events@moldtowncouncil.org.uk i’w hanfon trwy Weplyfr Cyngor Tref yr Wyddgrug neu drwy’r post i: Cyngor Tref yr Wyddgrug, Neuadd y Dref, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1AB. Bydd detholiad o’r ffotograffau yn y gystadleuaeth yn ymddangos ar Weplyfr Cyngor Tref yr Wyddgrug bob mis.

Cofiwch ddarllen y rheolau hyn cyn cynnig eich ffotograff.

Y rheolau


 • Cewch gynnig un ffotograff yn unig bob mis
 • Rhaid i Gyngor Tref yr Wyddgrug dderbyn eich cynnig cyn 28ain y mis i’w ystyried ar gyfer cystadleuaeth y mis hwnnw.
 • Rhaid i bob cynnig gynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost ynghyd â disgrifiad cryno o’ch ffotograff (er enghraifft ‘basged grog gyda……. ynddi’ neu ‘fy ngardd drychfilod a wnaed o…….’)
 • Bydd holl gynigion yn cael eu beirniadu gan y Cynghorydd Teresa Carberry, Maer yr Wyddgrug, y Cynghorydd Sarah Taylor, y Dirprwy Faer, a ffotograffydd lleol. Bydd enillwyr yn cael eu hysbysu trwy e-bost neu dros y ffôn ar ôl dechrau’r mis nesaf.
 • Ni fyddwch yn clywed dim os na ddewiswyd eich ffotograff fel cynnig buddugol.
 • Ni fydd cynigion drwy’r post yn cael eu dychwelodd (oni bai y darparwyd amlen a stamp).
 • Trwy gyflwyno cynnig i gystadleuaeth yr Wyddgrug yn ei Blodau rydych yn cytuno i rannu eich ffotograff a’ch enw ar gyfryngau cymdeithasol, yn y wasg a/neu gan Gyngor Tref yr Wyddgrug mewn deunydd hyrwyddo yn y dyfodol a chyhoeddiadau cysylltiedig â thref yr Wyddgrug a/neu Gystadleuaeth yr Wyddgrug yn ei Blodau.